Asukasdemokratia edistää yhteisöllisyyttä

Ja yhteisöllisyys parantaa asumisviihtyvyyttä, turvallisuutta ja pitää osaltaan asumisen kustannuksia kurissa.

Osallistumista asukasdemokratiatoimintaan (AD) arastellaan suotta. Hekalla saa jäsenyydestä asukastoimikunnassa symbolisen palkkion. Raha ei kuitenkaan toimintaa pyöritä, vaan työtä asumisen eteen tehdään aidossa talkoohengessä. Niin kuin kaikessa talkootyössä tekijä saa ahkeroinnistaan itselleen enemmän kuin mitä siihen panostaa. Tämän päivän elämässä on sellaisella asialla kuin mielihyvä yhdessä toimimisesta ihan sama arvo, kuin vaikkapa viisikymmentä vuotta sitten. Kun osallistut AD-toimintaan tulevat naapurit tutuiksi, voit vaikuttaa pihapiirisi ilmeeseen, olla päättämässä kuinka talosi asukastiloja käytetään ja vaikutat taloyhteisösi kiinteistönhoitoon.

Asukasdemokratian käytännön toimintaan osallistumista arastellaan usein siksi, että sitä rinnastetaan esimerkiksi jäsenyyteen asunto-osakeyhtiön hallituksessa. Kyllä asukastoimikunnat ja koko AD-toiminta vaikuttaa jossain määrin myös asumisemme kustannuksiin. Ero hallituksen jäsenyyteen asunto-osakeyhtiössä on kuitenkin ratkaiseva. Lopullinen vastuu toiminnan taloudellisuudesta on yksinomaan vuokranantajan, Hekan henkilökunnalla. Me asukkaat voimme vaikuttaa ja vaikutammekin myönteisesti asumisemme kustannuksiin, mutta emme toiminnan taloudesta päätä.

Hekan AD-säännöstä näet kuinka ja mihin me asukkaat voimme vaikuttaa. Lait ja säännöt ovat kuitenkin vain kehys sille, mitä me käytännössä teemme. Tärkein on oma pihapiiri ja jos mielenkiintoa ja aikaa riittää enempään, niin asukasaktiiveja ei ole koskaan tarpeeksi.

Alla tietopaketti, siitä kuinka voit asettua ehdolle niihin tehtäviin, jotka edellyttävät toimintaa laajemmin kuin oman asukastoimikunnan piirissä. 

Jos asukasdemokratia kiinnostaa - tartu toimeen ja asetu ehdolle!

Asukasdemokratian tehtävät

Hekassa toimivaa asukasdemokratiaa toteuttamaan valitaan, pääsääntöisesti, kahden vuoden välein asukasaktiiveja eri tehtäviä hoitamaan. Oman taloyhteisön asukastoimikuntaan valitaan henkilöt niin sanotusti keskuudestaan, eli omasta kohteesta. On tehtäviä, joihin voi ”lainata” naapurikohteesta sopivaksi tiedetty hekalainen. Yhteinen nimittäjä näille tehtäville on se, että valinnat tapahtuvat kohteen asukkaiden kokouksessa, yleensä lokakuussa tai myöhemmin asukastoimikunnan toimesta.

Alla lyhyt luonnehdinta kustakin tehtävästä, jotka kattavat laajempaa aluetta kuin omaa pihapiiriä. Nämä tehtävät, joihin siis asetutaan ehdolle ovat; jäsenyys Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsen, Hekan talouden ja hallinnon valvoja, alueen talouden ja hallinnon valvoja sekä Heka-yten (Hekan yhteistyöelin) jäsenyys.


Helsingin kaupungin asunnot Oy hallituksen jäsen

Helsingin kaupungin asunnot OY (Heka) on osakeyhtiö, jonka arvioitu liikevaihto on vuonna 2024 arviolta > 500 miljoonaa. Heka toimii Helsingin kaupungin konsernijaoston alaisuudessa. Hallitus on 7-henkinen ja asukkailla on siinä kaksi edustajaa. Hallituksen jäseneen kohdistuu osakeyhtiölain vaatimus täysivaltaisuudesta. Tämä on kirjoitettu sivulla 3:lla olevaan suostumuslomakkeeseen ja muita vaatimuksia ja valmiuksia löydät googlettamalla Helsingin kaupunki/konsernijaosto/hallitustyöskentely t.m.s.

Hallituksen asukasjäsen toimii osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti yhtiön etuja edistäen, mutta valvoo tietysti asukkaiden etuja päätöksenteossa. Erityistä painoa on operatiivisilla esityksillä ja päätöksillä, jotka vaikuttavat asumisen tasoon ja kustannuksiin. Hallitus kokoontuu normaalisti 11 kertaa vuodessa ja lisäksi on vähäistä oheistoimintaa. Tehtävään liittyy myös velvoite jommankumman tai mieluummin molempien jäsenten osallistuminen asukasneuvottelukunnan kokouksiin tiedonkulun varmistamiseksi. Näitä asukasdemokratian piirissä pidettäviä kokouksia on myös kuukausittain. 

Lisätietoja tehtävästä antaa: Pirjo Salo, pirjoha.salo@gmail.com


Hekan talouden ja hallinnon valvoja

Hekan talouden ja hallinnon valvoja toimii tilintarkastajan valtuuksin ja velvoittein. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää ymmärrystä kirjanpidosta. Kokemus kiinteistöyhtiön talouden kirjaamisesta on lisäetu. Tarkastustoimintansa valvoja hoitaa valiten kunakin tilivuotena toiminnan osa-alueen tarkastettavaksi. Lisäksi hän tarkastaa äkillisesti ilmeneviä tarkempaa analysointia tarvitsevia ilmiöitä. Tarkastustyönsä valvoja valitsee yhteistyössä hallituksen jäsenten ja asukasneuvottelukunnan kanssa. Tarkastukset toteutetaan yhteistyössä Hekan talousosaston kanssa.

Talouden ja hallinnon valvoja laatii toiminnastaan kertomuksen asukkaille. Lisäksi hän organisoi alueiden valvojien toiminnan ja kouluttaa heitä tarvittavissa määrin. Valvoja osallistuu asukasneuvottelukunnan kokouksiin.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Tuomas Anttila, sähköposti valvoja.pihuki@gmail.com 


Alueen talouden ja hallinnon valvoja

Hekalla on 21 aluetta, joita kutsutaan myös vuokrantasausalueiksi. Alueen valvoja keskittyy oman aleensa asioihin samoin periaattein, kuin Heka-tason valvoja. Myös alueen valvojalla on tilintarkastajan valtuudet ja velvollisuudet. Alueen valvoja kouluttaa ja tukee alueensa kohdekohtaisia (myös vuokranmääritysyksikkö) valvojia. Kohteita on alueesta riippuen ~ 20 - ~ 40. Myös alueen valvoja laatii toiminnastaan kertomuksen.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Tuomas Anttila, sähköposti valvoja.pihuki@gmail.com 

Asettuessasi ehdolle alueen talouden ja hallinon valvojan tehtävään, toimita suostumuslomake myös oman alueesi aluetoimikunnan puheenjohtajalle / sihteerille.


Heka -tason yhteistyöelimen jäsen

Kysymyksessä on siis yhteishallinnossa mainittu yhteistyöelin. Tehtävät selviävät Asukasdemokratiasäännön VII Luku Yhteistyöelin, 24§ Yhteistyöelimen tehtävät. Yhteistyöelimellä on kokouksia tarpeen mukaan ja lisäksi tehtävään liittyy raportointia asukasneuvottelukunnalle sekä muuta oheistoimintaa. Tähänkään tehtävään ei ole muodollisia kelpoisuusvaatimuksia. On kuitenkin suotavaa, että yhteistyöelimen jäsenillä on jossain määrin tietoa ja ymmärrystä kiinteistönhoidosta ja kykyä arvioida eri hallinnollisten päätösten vaikutusta.

Yhteistyöelimessä on viisi jäsentä ja Heka on toiminnallisesti jaettu neljään alueesees. Tämän tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii sen, että kukin jäsen ymmärtää edustavansa koko Helsingin 508 kohdetta, ei vain omaa kohdettaan tai aluettaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Ehdokkaaksi luottamustehtävään

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi Heka tason tehtäviin tulee tehdä 15.9.2023 mennessä, jotta ne julkaistaan näillä sivulla ja syyskuussa ilmestyvässä hekalaiset -lehdessä. Toki asukkaiden kokouksissa voi asettaa ehdolle myös muita ehdokkaita. Aikataulun syy on, että meillä olisi mahdollisimman paljon ehdokkaita jo siinä vaiheessa, kun asukkaiden kokouksia aletaan järjestämään syyskuun  puolen välin jälkeen.

Ehdokassivustolla esitellään henkilöt, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi sekä Heka -tason yhteistyöelimen jäseniksi.

Lisäksi ehdokkaat (tasaus)alueen talouden - ja hallinnon valvojiksi voivat esittäytyä.


Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2023 mennessä. 

Asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista alueneuvottelukunta valitsee neljä ehdokasta varsinaisiksi jäseniksi sekä kaksi varajäsenehdokasta esitettäväksi Hekan yhtiökokoukselle. 

Samoin asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista alueneuvottelukunta valitsee yhden ehdokkaan Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi sekä viisi jäsentä Heka tason yhteistyöelimeen.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus asukasneuvottelukunnan kokouksissa.

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea asukasneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla.

Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alue ja kohdekohtaisia valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Mikäli Sinä olet kiinnostunut ja halukas toimimaan asukkaiden luottamushenkilönä koko kaupungin tasolla ja Sinulla on

  • käytettävissä riittävästi aikaa tehtävien ja yhteisten asioiden hoitamiseen
  • kyky toimia asukkaiden edustajana yksin ja/tai yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa
  • yhteishallintolain ja AD-säännön riittävä tuntemus
  • käsitys edustuksellisen demokratian merkityksestä ja vaatimuksista
  • halu kehittyä tehtävässä

HUOM! Hallituksen asukasjäsenet ja asukasvarajäsen sekä Hekan valvoja osallistuvat asukasneuvottelukunnan kokouksiin. 

Ehdokkaaksi ilmoittutuminen Heka tason luottamustehtäviin on päättynyt 15.9.2023.

Asukkaiden kokouksissa voidaan asettaa ehdolle myös muita ehdokkaita, kuin nyt ehdokasivustolla olevia ehdokkaita. Ohje ja sähköinen lomake asukkaiden kokousten tekemiin valintoihin julkaistaan myöhemmin.

Lomakkeen täytön jälkeen lähetä skannattu suostumuslomake osoitteella hekalaiset@gmail.com. Ilman sitä esittelyä ei jaeta. Halutessasi kuvan esittelyysi lähetä myös se samaan osoitteeseen.

Ehdokkaat Heka luottamustehtäviin syksy 2023, ehdokassivulle tästä